Zapytanie nr 01/03/2017r:

„Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2017

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1026751

Status ogłoszenia

Zakończone


Baza konkurencyjności - „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą zapisów umownych dot. płatności, Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy oraz załącza w polu "Pytania i odpowiedzi" informację o wprowadzonych zmianach.

W związku z powyższym termin składania ofert ulega przedłużeniu do 18.04.2017 r. do godziny 12:00.


Miejsce i sposób składania ofert


1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio w Sekretariacie, pokój nr 01.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna
ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice
Oferta na roboty budowlane
pn. „Rozbudowa Działu B+R”
Termin składania ofert: 18.04.2017 r. godz. 12.00

3. Zaleca się, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
5. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
8. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.
 

Załączniki


Pytania i wyjaśnienia

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację prac budowlanych, na wykonawcę prac wybrano firmę:
Wojtala Rafał i Marian s.c. RAF-MAR-BUD, 47-320 Gogolin, , ul. Przyjaciół Schongau 21,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę.


Zapytanie nr 01/05/2017:

„PROJEKT STANOWISKA DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH”

w ramach projektu:

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr1: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania modeli układu regulatora odzieży maszynowej”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2017r.


Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Numer ogłoszenia

1/05/2017


Status ogłoszenia

RozstrzygnięteMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego:

Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna,
ul. Opolska 79a,

47-300 Krapkowice

 

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 05.06.2017r. do godziny 12:00.

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/05/2017”.

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać” Zapytanie nr 1/05/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia


Magdalena Serwa


Nr telefonu oraz email osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

E-Mail: m.serwa@zampap.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr1: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania modeli układu regulatora odzieży maszynowej”.

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postepowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem określonych w dokumencie z dnia 19 września 2016 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju |Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: strona internetowa Zamawiającego: www.zampap.pl.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej: www.zampap.pl.

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy.

10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadanie nr 1 „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modeli elementów układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.

 

2. Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w newralgicznych miejscach innowacyjnego, nowoprojektowanego urządzenia do zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy elementami wału prowadzącego a regulatorem biegu odzieży maszynowej dla zadanych, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.

3. Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisu prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

c) dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (m. in. system CAD 3D umożliwiający wizualizację przestrzenną stanowiska badawczego) oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia- nie spełnia”.

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązać osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;

b) posiadać datę sporządzenia oraz

c) załączniki

            - Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

            - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,

            - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.zampap.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

 

KRYTERIA OCENY ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

                                                                                 

 

 

 

                                                                          KRYTERIUM

                        | WAGA                                              |              (%)       |

                        |-----------------------------------------------------------------------|

                        | [K1] Cena brutto                               |              70        |

                        | [K2] Termin realizacji zamówienia    |              30        |

 

2. Punktacja za cenę brutto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:

                                        Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

                        K1 = ----------------------------------------------------------------- x 70

                                               Cena brutto badanej oferty

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

 

3. Punktacja za termin realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:

 

 

                              Najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w dniach)

                        K1 = ------------------------------------------------------------------------------- x 30

                                               Czas realizacji oferty ocenianej (w dniach)

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Punktacja będzie zaokrąglona w górę, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.

 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert tj.:

                        K=K1+K2

5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt VI ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywizmu, efektywności i przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zampap.pl.

13. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania efert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

 

ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

            - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,

            - zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu popisanego przez obie strony.

 

 

Załączniki


1. Załącznik nr 1: Formularz oferty
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Informacja o wybranym wykonawcy


Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Projekt stanowiska do badań empirycznych”, na Wykonawcę prac wybrano Park Naukowo-Technologiczny w Opolu SP. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, który w dniu 02.06.2017 złożył najkorzystniejszą ofertę.Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017

NA ZAMÓWIENIE pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ SUWNICY”


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017


Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Numer ogłoszenia

1040626


Status ogłoszenia


Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

1. 26.06.2017 r. w zakładce pytania i wyjaśnienia dodano 1 zestaw pytań i odpowiedziMiejsce i sposób składania ofert


1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 3 lipca 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/06/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/06/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351


Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa estakady podsuwnicowej wraz z montażem i rozruchem suwnicy o udźwigu 5 ton w budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego. 
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
a) Część nr 1 zamówienia obejmuje: wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego, 
b) Część nr 2 zamówienia obejmuje: montaż suwnicy o udźwigu 5 ton w siedzibie Zamawiającego i pierwsze uruchomienie suwnicy. 
3. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Specyfikacji Technicznej, stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dla prawidłowej oceny zakresu prac zamówienia zalecana jest wizja lokalna w miejscu montażu (adres jak siedziba Zamawiającego).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty częściowej tylko na dostawę urządzenia bez jego montażu oraz wyboru Wykonawcy tylko w oparciu o kryteria dla wykonania i dostawy urządzenia bez czynności związanych z ich montażem.
7. Wybór oferty będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Kategoria ogłoszenia

Dostawy


Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na dostawę i montaż suwnicy.


Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa estakady podsuwnicowej wraz z montażem i rozruchem suwnicy o udźwigu 5 ton w budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego. 
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
a) Część nr 1 zamówienia obejmuje: wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego, 
b) Część nr 2 zamówienia obejmuje: montaż suwnicy o udźwigu 5 ton w siedzibie Zamawiającego i pierwsze uruchomienie suwnicy. 
3. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Specyfikacji Technicznej, stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dla prawidłowej oceny zakresu prac zamówienia zalecana jest wizja lokalna w miejscu montażu (adres jak siedziba Zamawiającego).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty częściowej tylko na dostawę urządzenia bez jego montażu oraz wyboru Wykonawcy tylko w oparciu o kryteria dla wykonania i dostawy urządzenia bez czynności związanych z ich montażem.
7. Wybór oferty będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Kod CPV

42000000-6


Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe


Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV: 
42414210-6 suwnice
45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji


Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.


Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ze względu na błędy proceduralne, konkurs ofert zostaje unieważniony.
Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017


DOSTAWA SUWNICYInformacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert


do dnia 18-07-2017

 

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1042807

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uzupełniono treść zapytania o Zestawienie materiałów podstawowych netto wykorzystywanych do budowy konstrukcji wsporczej estakady podsuwnicowej (dokument załączono w części "Pytania i wyjaśnienia"). 


W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do dnia 18.07.2017 r. do godziny 12:00.


Dołączono do ogłoszenia zestaw pytań i odpowiedzi (dołączono go w części "Pytania i wyjaśnienia"). 
W związku z faktem, iż nie mają one wpływu na treść zapytania ofertowego, nie zmieniano terminu składania ofert.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18 lipca 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/07/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/07/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kompletu konstrukcji estakady podsuwnicowej wraz suwnicą o udźwigu 5 ton do budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na dostawę suwnicy

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kompletu konstrukcji estakady podsuwnicowej wraz suwnicą o udźwigu 5 ton do budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Specyfikacji Technicznej, stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dla prawidłowej oceny zakresu prac zamówienia zalecana jest wizja lokalna w miejscu montażu (adres jak siedziba Zamawiającego).

Kod CPV

42414210-6

Nazwa kodu CPV

Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Załączniki

Rzuty i przekrój 2
Rzuty i przekrój 1
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Rzuty i przekrój 3
Pytania i wyjaśnienia
Uzupełnienie zapytania II
Uzupełnienie zapytania

Informacja o wybranym wykonawcy


Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę JAG-SHOT Zakład Produkcyjno-Usługowy Michał Jagiełło, 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017


ZAKUP SPRZĘTU SPAWALNICZEGOInformacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2017Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1044316

Status ogłoszenia

ZakończoneMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 24 lipca 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/07/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/07/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu spawalniczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu spawalniczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięciu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Spawarka inwertorowa do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Prostownik inwertorowy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na dostawę sprzętu spawalniczego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu spawalniczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu spawalniczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięciu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Półautomat spawalniczy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Spawarka inwertorowa do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Prostownik inwertorowy do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

42662000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy kod CPV
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 15 września 2017 r.


Załączniki

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niewykluczeniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Zestawienie sprzętu

Pytania i wyjaśnienia

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MEXPOL Sp. z o.o., 45 – 315 Opole, ul. Głogowska 23, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów. 
2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MEXPOL Sp. z o.o., 45 – 315 Opole, ul. Głogowska 23, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów. 
3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MEXPOL Sp. z o.o., 45 – 315 Opole, ul. Głogowska 23, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów. 
4. W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MEXPOL Sp. z o.o., 45 – 315 Opole, ul. Głogowska 23, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów. 
5. W odniesieniu do Części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MEXPOL Sp. z o.o., 45 – 315 Opole, ul. Głogowska 23, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017

Specjalista ds. badań i analiz

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2017


Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1054395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18 września 2017r. do godziny 12:00. 
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/09/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/09/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz 
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni, 
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii, 
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny, 
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni, 
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych, 
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV: 
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). 
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na wykonanie usługi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz 
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni, 
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii, 
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny, 
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni, 
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych, 
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV: 
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). 
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV: 
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi trzynaście (13) miesięcy – od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.


Załączniki

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie - zaangażowanie
Załącznik nr 3 - oświadczenie - powiązania
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne


Opis

Ze względu na błędy proceduralne, konkurs ofert zostaje unieważniony.


Zapytanie ofertowe nr 2/09/2017

Specjalista ds. badań i analiz 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2017

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1056806

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 28 września 2017r. do godziny 12:00. 
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/09/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/09/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz 
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni, 
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii, 
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny, 
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni, 
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych, 
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV: 
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). 
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na wykonanie usługi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz 
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni, 
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii, 
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny, 
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni, 
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych, 
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV: 
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). 
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi trzynaście (13) miesięcy – od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.


Załączniki

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie - zangażowanie
Załącznik nr 3 - oświadczenie - powiązania
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Została wybrana oferta przedstawiona przez Panią Jolantę Królczyk, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


Zapytanie ofertowe nr 3/09/2017

ZAKUP AGREGATU MALARSKIEGOI
nformacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 03-10-2017


Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Status ogłoszenia

Zakończone

Przystępując do realizacji zadania nr 5 „Zakup sprzętu i aparatury do Działu B+R” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, Zamawiający Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn. Zakup agregatu malarskiego.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:              Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna

Adres:                         ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Telefon:                      +48 77 46 61 351

WWW:                      www.zampap.pl

 

Osoba do kontaktu:     Magdalena Serwa

E-mail:                        m.serwa@zampap.pl

 

 

 

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku określonej w dokumencie z dnia 19 września 2016 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 
- strona internetowa Zamawiającego: www.zampap.pl; 

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty. 

8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej: www.zampap.pl. 

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy. 

10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego agregatu malarskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry: napęd pneumatyczny, wózek jezdny, możliwość pracy z dwoma pistoletami + 2 pistolety wraz z kompletnym osprzętem, minimalna wydajność 5,0 l/min, minimalne ciśnienie pracy 221 bar, przełożenie nie mniejsze niż 70:1, złącza typu NPS 1/2”. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 

2. Kody CPV: 42000000-6 maszyny przemysłowe IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 06 listopada 2017r. V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego: ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

A) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

B) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”. 

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych. 

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 


VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. 

2. Oferta winna zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP; 

b) posiadać datę sporządzenia oraz 

c) załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Dodatkowe załączniki

Wzór umowy
Zapytanie ofertowe nr 3/09/2017

Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę POMP SERWIS S.C. Sebastian Bochyński, Katarzyna Bochyńska, 43-100 Tychy, ul. Zakątek 6, Oddział Dolnośląski: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Słowackiego 10, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

Zakup przecinarek do profili stalowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu.

 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2017Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1062042

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 19.10.2017 r. uzupełniono zapytanie o informację dot. długości podajnika rolkowego (uzupełnienie w części "Pytania i wyjaśnienia").


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 24 października 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/10/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/10/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 i 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.


Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego 
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przecinarek do profili stalowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych przecinarek do profili stalowych, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
Część 1 – dostawa urządzenia: Przecinarka taśmowa do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 2 – dostawa urządzenia: Przecinarka tarczowa wraz z narzędziami i wyposażeniem do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr 5: „Zakup sprzętu i aparatury do Działu B+R”


Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przecinarek do profili stalowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych przecinarek do profili stalowych, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania 
i obejmuje:
Część 1 – dostawa urządzenia: Przecinarka taśmowa do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 2 – dostawa urządzenia: Przecinarka tarczowa wraz z narzędziami i wyposażeniem do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1. Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 

6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42600000-2 Obrabiarki
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.


Załączniki

Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Pytania i wyjaśnienia

Uzupełnienie zapytania

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę HARD Sp. z o.o., 30 – 442 Kraków, ul. Zawiła 51a, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę HAFEN Marcin Kizeweter Sp. K., 08 – 110 Siedlce, ul. Artyleryjska 11, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


Zapytanie ofertowe nr 2/10/2017

DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1064093

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona


Dnia 31.10.2017 r. uzupełniono zapytanie. Dodano plik w części "Pytania i wyjaśnienia". W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 06.11.2017 r. do godziny 12:00.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06 listopada 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/10/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/10/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do badań nieniszczących, wykazanych 
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu do badań nieniszczących, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 8 (słownie: ośmiu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Prądy wirowe do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Latarka światła UV-a do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Lampa światła UV-a do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Zestaw inspekcyjny tj. boroskop wizyjny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Defektoskop magnetyczny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 6 – dostawa urządzenia: Defektoskop ultradźwiękowy wraz z głowicami 
i wzorcami używanymi w metodzie badań do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 7 – dostawa urządzenia: Pompa próżniowa do badania szczelności spoin wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 8 – dostawa urządzenia: Kalkulator ekspozycji do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania 
i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV: 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko 
i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się 
w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę sprzętu do badań nieniszczących.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do badań nieniszczących, wykazanych 
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu do badań nieniszczących, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 8 (słownie: ośmiu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Prądy wirowe do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Latarka światła UV-a do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Lampa światła UV-a do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Zestaw inspekcyjny tj. boroskop wizyjny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Defektoskop magnetyczny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 6 – dostawa urządzenia: Defektoskop ultradźwiękowy wraz z głowicami 
i wzorcami używanymi w metodzie badań do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 7 – dostawa urządzenia: Pompa próżniowa do badania szczelności spoin wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 8 – dostawa urządzenia: Kalkulator ekspozycji do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania 
i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV: 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko 
i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się 
w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 
6 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załączniki nr 1-4
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Uzupełnienie zapytania

Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


1. W odniesieniu do Części 1 i Części 8 przedmiotu zamówienia postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE.

2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

4. W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

5. W odniesieniu do Części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

6. W odniesieniu do Części 6 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

7. W odniesieniu do Części 7 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę 
TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Zapytanie ofertowe nr 3/10/2017

DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO I WZORCÓW

 


Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1064106

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 27.10.2017 w części "Pytania i wyjaśnienia" załączono uzupełnienie do zapytania.

Dnia 31.10.2017 r. uzupełniono zapytanie. Dodano plik w części "Pytania i wyjaśnienia". W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. do godziny 12:00.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06 listopada 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/10/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/10/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pomiarowego i wzorców, wykazanych 
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu pomiarowego i wzorców, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 16 (słownie: szesnastu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru grubości ścianki do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru powłok lakierniczych na sucho do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Chropowatościomierz do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Miernik warunków klimatycznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru natężenia światła do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 6 – dostawa urządzenia: Miernik przyczepności powłok do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 7 – dostawa urządzenia: Twardościomierz przenośny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 8 – dostawa urządzenia: Termometr dotykowy wraz z termoparą o jak największym zakresie pomiaru temperatury dodatniej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 9 – dostawa sprzętu: Wzorzec chropowatości do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 10 – dostawa sprzętu: Wzorzec kontrolny do badań PT do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 11 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek elektronicznych: L=300, L=600, L=1000 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 12 – dostawa sprzętu: Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowka do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 13 – dostawa sprzętu: Komplet głębokościomierzy suwmiarkowych elektronicznych: L=300, L=500 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 14 – dostawa sprzętu: Komplet mikrometrów: 0-25, 25-50, 150-175 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 15 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek modułowych elektronicznych: M2-30, M5-50 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 16 – dostawa sprzętu: Komplet wzorców zarysu gwintu M5-M36 wewn. i zewn. oraz gwint zera do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1. Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV: 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę sprzętu pomiarowego i wzorców.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pomiarowego i wzorców, wykazanych 
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zał. nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu pomiarowego i wzorców, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 16 odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1-16. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
1 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru grubości ścianki do siedziby Zamawiającego
2 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru powłok lakierniczych na sucho do siedziby Zamawiającego
3 – dostawa urządzenia: Chropowatościomierz do siedziby Zamawiającego
4 – dostawa urządzenia: Miernik warunków klimatycznych do siedziby Zamawiającego
5 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru natężenia światła do siedziby Zamawiającego
6 – dostawa urządzenia: Miernik przyczepności powłok do siedziby Zamawiającego
7 – dostawa urządzenia: Twardościomierz przenośny do siedziby Zamawiającego
8 – dostawa urządzenia: Termometr dotykowy wraz z termoparą o jak największym zakresie pomiaru temperatury dodatniej do siedziby Zamawiającego
9 – dostawa sprzętu: Wzorzec chropowatości do siedziby Zamawiającego
10 – dostawa sprzętu: Wzorzec kontrolny do badań PT do siedziby Zamawiającego
11 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek elektronicznych: L=300, L=600, L=1000 do siedziby Zamawiającego
12 – dostawa sprzętu: Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowka do siedziby Zamawiającego
13 – dostawa sprzętu: Komplet głębokościomierzy suwmiarkowych elektronicznych: L=300, L=500 do siedziby Zamawiającego, 
14 – dostawa sprzętu: Komplet mikrometrów: 0-25, 25-50, 150-175 do siedziby Zamawiającego
15 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek modułowych elektronicznych: M2-30, M5-50 do siedziby Zamawiającego
16 – dostawa sprzętu: Komplet wzorców zarysu gwintu M5-M36 wewn. i zewn. oraz gwint zera do siedziby Zamawiającego
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV: 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim. 
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załączniki nr 1-4
Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Uzupełnienie zapytania nr 1 (27.10.2017r.)
Uzupełnienie zapytania nr 2 (31.10.2017r.)

Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


1. W odniesieniu do Części 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty przedstawione przez firmę TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, które spełniły wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz które uzyskały ogólnie najwyższą liczbę punktów w każdej z podanych Części.
2. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o., 51 – 127 Wrocław, ul. Sulmierzycka 17, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MERAZET S.A., 60 – 203 Poznań, ul. Krauthofera 36, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
4. W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę APG-INNOWACJE Jolanta Góralczyk, 41 – 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
5. W odniesieniu do Części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę ALFA-TECH Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, 30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 73, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


Aktualizacja 14.11.2017r. 

W związku z odstąpieniem firmy TechControl Sp. z o.o. od realizacji części 6 zamówienia, postanowiono wybrać firmę drugą z kolei tj. Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. w zakresie części 6.Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

 

NA ZAMÓWIENIE
pn.: „DOSTAWA WYCIĘTYCH NA GOTOWO ELEMENTÓW STALOWYCH DO BUDOWY MODELU REGULATORA”

 w ramach projektu:

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji 
w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP 
w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R,
 zadanie nr 2: Analiza poprawności działania układów i elementów mechanicznych i pneumatycznych układu regulatora”Przystępując do realizacji zadania nr 2 „Analiza poprawności działania układów i elementów mechanicznych i pneumatycznych układu regulatora” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu 
o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R”,
 Zamawiający Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” 
w Krapkowicach Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn. „Dostawa wyciętych na gotowo elementów stalowych do budowy modelu regulatora”.

 

Status ogłoszenia

Zakończone
I.  ZAMAWIAJĄCY:Zamawiający:       Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000053051, NIP: 7560003842, REGON: 53136251600000, kapitał zakładowy w wysokości: 4.357.221,36 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 36/100) – w całości pokryty

 

Adres:                         ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Telefon:                      +48 77 46 61 351

WWW:                      www.zampap.pl

 

Osoba do kontaktu:     Magdalena Serwa

E-mail:                        m.serwa@zampap.pl

 II. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA:


1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w dokumencie z dnia 19 lipca 2017 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: - strona internetowa Zamawiającego: www.zampap.pl. 

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru ofert. 

8. Po dokonaniu wyboru ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszych ofert za pośrednictwem strony internetowej: www.zampap.pl. 

9. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy. 10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyciętych na gotowo elementów stalowych (w gatunku 0H18N9) do budowy modelu regulatora zgodnie z załączonymi rysunkami, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie rysunków (katalog) wyciętych na gotowo elementów stalowych do budowy modelu regulatora: rysunki od Nr 1.1. do 1.20., stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Kody CPV: 14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne 14600000-7 Rudy i stopy metali 14620000-3 Stopy 14621000-0 Żelazostopy 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo odbioru 3.1 według Normy EN 10204. 

6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 


Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego: ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”. 

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych. 

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. 

2. Oferta winna zawierać: a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP; b) posiadać datę sporządzenia oraz c) załączniki: - Załącznik nr 2 – Formularz oferty, - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, - Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty. 

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną. IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 


1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice. 

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl. 

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 5 stycznia 2018r. do godziny 12:00. 

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/12/2017”. 

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/12/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf). 

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik nr 1 Zestawienie rysunków (katalog) wyciętych na gotowo elementów stalowych do budowy modelu regulatora: rysunki od Nr 1.1. do 1.20. 
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu
4. Yacynik nr 4 + Ođwiadcyenie o braku podstawdo wzklucyenia y udyiau w postpowaniu
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Jacquet Polska Sp. z o.o., 41 - 400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 36,  jako najkorzystniejszą.
Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017

DOSTAWA ELEMENTÓW MECHANICZNYCH, PNEUMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH REGULATORA

 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018


Numer ogłoszenia

1076569


Status rozstrzygnięcia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 5 stycznia 2018r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/12/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/12/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów mechanicznych, pneumatycznych 
i elektronicznych regulatora, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych elementów mechanicznych, pneumatycznych 
i elektronicznych regulatora, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa kompletu elementów mechanicznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa kompletu elementów pneumatycznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa kompletu elementów elektronicznych układu sterowania regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania 
i b