„Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2017

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1026751

Status ogłoszenia

Zakończone


Baza konkurencyjności - „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą zapisów umownych dot. płatności, Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy oraz załącza w polu "Pytania i odpowiedzi" informację o wprowadzonych zmianach.

W związku z powyższym termin składania ofert ulega przedłużeniu do 18.04.2017 r. do godziny 12:00.


Miejsce i sposób składania ofert


1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio w Sekretariacie, pokój nr 01.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna
ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice
Oferta na roboty budowlane
pn. „Rozbudowa Działu B+R”
Termin składania ofert: 18.04.2017 r. godz. 12.00

3. Zaleca się, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
5. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
8. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe na terenie nieruchomości Zakładów Mechanicznych „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółki Akcyjnej w miejscowości Krapkowice.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.
2) Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę budynku produkcji pomocniczej
z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe na terenie nieruchomości Zakładów Mechanicznych „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółki Akcyjnej
w miejscowości Krapkowice, działka o nr ewidencyjnym gruntów 1166/1 z k. m. 3. W chwili obecnej w budynku produkcji pomocniczej mieści się część obróbki metali, naprawy wózków widłowych, warsztat elektryczny. Po przebudowie przewiduje się wydzielenie dwóch części: pierwsza o funkcji produkcji pomocniczej – obróbki metali, natomiast
w części drugiej przewiduje się laboratorium badawczo-rozwojowe. Ponadto w budynku przewidziano zaplecze socjalne, wydzielone dla każdej funkcji budynku. W tym celu konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wykonanie nowych bram, montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie ścian wewnętrznych działowych, osadzenie stolarki otworowej, tynkowanie ścian wewnętrznych, montaż przebudowanych instalacji wewnętrznych, biały montaż, docieplenie ścian i stropodachu.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej obejmującej: projekt budowlany (załącznik nr 1), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 2) oraz kosztorys zerowy (załącznik nr 3), stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uzupełniające kody CPV:
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisani umowy.


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:
a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 550 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
3) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171
z późn. zm.).
3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o którym mowa wyżej w ust. 2 pkt 4 niniejszego podrozdziału;
d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Warunki zmiany umowy

7. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
8. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a. siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową;
b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią;
c. niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji lub innymi nieprzewidzianymi, uzasadnionymi okolicznościami;
d. przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;
e. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji;
2) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
3) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
4) zmiana podwykonawcy,
5) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
1) Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do Zapytania Ofertowego.
2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
3) Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z oświadczeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przedmiotowy wykaz może być złożony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Przedmiotowy wykaz może być złożony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
6) Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.
7) Aktualne tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
9) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wg wzoru stanowiącego Załącznik 7 do niniejszego zapytania.
10) Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
11) Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków pieniężnych tytułem wniesienia wadium.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być ponumerowane i złożone w kolejności jaka jest podana w niniejszym punkcie.


Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów:
1) cena wykonania zamówienia - 80 %
2) czas realizacji zamówienia – 5%
3) okres gwarancji – 10 %
4) termin płatności faktury - 5 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

1) KRYTERIUM CENY (x1)
Oferta z najniższą ceną brutto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny brutto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 100 x znaczenie (80%)
cena oferty ocenianej
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)
Dla kryterium czasu realizacji zmówienia przyjmuje się max. 5 pkt procentowych, przy czym za zaoferowanie przez Wykonawcę najkrótszego terminu realizacji zamówienia (tj. 3 miesiące) – Wykonawca otrzyma 5 pkt procentowych. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 8 miesięcy) otrzymają proporcjonalniej mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

najdłuższy okres realizacji (8 mscy) – czas realizacji oferty ocenianej
X2 = --------------------------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (5%)
najdłuższy okres realizacji (8 mscy) –
- najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksymalnego okresu, tj. 8 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu zamówienia powinna być podana
w pełnych miesiącach i mieścić się w przedziale od 3 do 8 miesięcy.

3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

okres gwarancji (min.36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (10%)
60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

4) KRYTERIUM TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY (x4)
a) Kryterium "termin płatności faktury" będzie rozpatrywane w oparciu
o oferowany przez Wykonawcę w ofercie termin płatności faktury, z tym że:
 najkrótszy możliwy termin płatności (dopuszczony przez Zamawiającego) to 14 dni,
 najdłuższy możliwy termin płatności podlegający ocenie to 60 dni.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 60 dni do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie
z wykonawcą.
b) Wykonawca, który zaoferuje:
 najkorzystniejszy - maksymalnie 60 dniowy - termin płatności otrzyma 5 punktów procentowych;
 najmniej korzystny termin - 14 dni - otrzyma 0 punktów
c) Pozostali wykonawcy, którzy zaoferują terminy pośrednie pomiędzy terminem najkorzystniejszym (60 dni) a najmniej korzystnym (14 dni) otrzymają liczbę punktów, wyliczonych wg wzoru:

termin płatności wskazany w ofercie
X4 = -------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (5%)
termin najkorzystniejszy (60 dni)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Brak deklaracji terminu płatności faktury w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów procentowych obliczonych wg poniższego wzoru
X = X1 + X2 + X3+ X4
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

774661351

Fax

774661815

NIP

7560003842

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0016/16-00


Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację prac budowlanych, na wykonawcę prac wybrano firmę:
Wojtala Rafał i Marian s.c. RAF-MAR-BUD, 47-320 Gogolin, , ul. Przyjaciół Schongau 21,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę.


Copyright Zampap.pl