„WYKONANIE POMIARÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI”


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert


do dnia 06-02-2018


Nazwa zamawiającego


ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1/01/2018

Status ogłoszenia

Zakończone


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06.02.2018r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/01/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu na podstawie wykonanych pomiarów topografii powierzchni w ramach zadania nr 2: „Analiza poprawności działania układów i elementów mechanicznych i pneumatycznych regulatora” projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie pomiarów metrologicznych, tj.:
a) pomiar 10 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5 mm profilometrem stykowym
o diamentowej 2 mm średnicy końcówki,
b) format danych wyjściowych: ASC, PLY, P3, PF, RGE, STL lub równoważne.
c) oprogramowanie skanera powinno umożliwiać: łączenie kolejnych skanów bez konieczności używania znaczników, redukcję szumów, usuwanie punktów odstających,
d) uzyskana analiza powinna pozwolić na analizę przestrzenną 3D, tj.:
- rysowanie widoku izometrycznego;
- tworzenie map warstwicowych;
- wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości
i powierzchni pierwotnej (R,W,P) zgodnie z normą ISO 25178-2.
3. Kody CPV:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będą pliki źródłowe we wskazanym formacie, na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie pomiarów topografii powierzchni.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu na podstawie wykonanych pomiarów topografii powierzchni w ramach zadania nr 2: „Analiza poprawności działania układów i elementów mechanicznych i pneumatycznych regulatora” projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie pomiarów metrologicznych, tj.:
a) pomiar 10 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5 mm profilometrem stykowym
o diamentowej 2 mm średnicy końcówki,
b) format danych wyjściowych: ASC, PLY, P3, PF, RGE, STL lub równoważne.
c) oprogramowanie skanera powinno umożliwiać: łączenie kolejnych skanów bez konieczności używania znaczników, redukcję szumów, usuwanie punktów odstających,
d) uzyskana analiza powinna pozwolić na analizę przestrzenną 3D, tj.:
- rysowanie widoku izometrycznego;
- tworzenie map warstwicowych;
- wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości
i powierzchni pierwotnej (R,W,P) zgodnie z normą ISO 25178-2.
3. Kody CPV:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będą pliki źródłowe we wskazanym formacie, na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.


Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1 - 3
Załącznik nr 4 - wzór umowy


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.


Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
  -wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
  -zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
  - Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
  - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego
będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie VI niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
KRYTERIUM WAGA (%)
[K1] Cena netto 90
[K2] Termin realizacji zamówienia 10


2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:

              cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = -------------------------------------------------------------------------- x 90
                           cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punktacja za termin realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:

            najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w pełnych tygodniach)
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                                       czas realizacji oferty ocenianej (maks. 3 tygodnie)

Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana
w pełnych tygodniach.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl. oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych
w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

774661351

Fax

774661815

NIP

7560003842

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R.


Informacja o wybranym wykonawcy


Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez Politechnikę Opolską, Wydział Mechaniczny, 45-271 Opole , ul. Stanisława Mikołajczyka 5, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

Copyright Zampap.pl