DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCHInformacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert


do dnia 28.05.2018r.
Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Numer ogłoszenia

01/05/2018


Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamiana treści ogłoszenia z dnia 23.05.2018, godz. 09.05.
Po konsultacjach ze specjalistami postanowiono rozszerzyć zakres możliwości składania ofert w odniesieniu do materiału blatów stołów warsztatowych (tj. dodano możliwość złożenia oferty z blatem: płyta sklejka o gr. minimum 30mm). Jednocześnie informujemy, iż dopuszczamy FORMULARZ OFERTOWY (tj. Załącznik nr 2) w pierwotnej wersji w przypadku zaproponowania blatu w płycie MDF gr. 36mm w Części 3, poz. 1, 2, 4, 5 i 6 Zapytania ofertowego nr 1/05/2018.
W związku z powyższym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/05/2018 oraz Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/05/2018 otrzymują nowe brzmienie (treść w załączniku o nazwie "UZUPEŁNIENIE Z DN. 23.05.2018 z nowym zał. 1 i 2 do zapytania").

Termin nadsyłania ofert przedłużono do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 12:00.

WSZYSTKIE ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM w pliku - "UZUPEŁNIENIE Z DN. 23.05.2018 z nowym zał. 1 i 2 do zapytania".Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 28 maja 2018r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/05/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/05/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli warsztatowych z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych mebli warsztatowych, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania
i obejmuje:
- Część 1 – dostawa kompletu taboretów pn.: Taborety laboratoryjne.
- Część 2 – dostawa kompletu szaf i regałów pn.: Szafy i regały magazynowe.
- Część 3 – dostawa kompletu stołów warsztatowych pn.: Stoły i szafki warsztatowe.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania
i będzie odrębnie rozpatrywana.

Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice
Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli warsztatowych z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych mebli warsztatowych, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania
i obejmuje:
- Część 1 – dostawa kompletu taboretów pn.: Taborety laboratoryjne.
- Część 2 – dostawa kompletu szaf i regałów pn.: Szafy i regały magazynowe.
- Część 3 – dostawa kompletu stołów warsztatowych pn.: Stoły i szafki warsztatowe.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania
i będzie odrębnie rozpatrywana.
2. Kody CPV:
39100000-3 Meble
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39151000-5 Meble różne
3. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko
i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się
w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 12 tygodni od dnia podpisania / obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

ZałącznikiPytania i wyjaśnienia


Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane
za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę
do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:
 [K1] Cena netto – 85pkt
 [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 5 pkt
 [K3] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10 pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia za zakup mebli warsztatowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

            cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 85
                            cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

            najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 12 tygodni)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi
5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 12 tygodni. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 12 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach
5. Punktacja za kryterium K3 Okres udzielonej gwarancji będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy
i więcej) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

            okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące)
K3 = -------------------------------------------------------------------------- x 10
                                            60 miesięcy

Oferta może otrzymać od 4 do maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2 + K3.
7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia
z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

cd. w załączniku - Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1-4

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.


Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie, krapkowicki


Numer telefonu

774661351


Fax

774661815


NIP

7560003842


Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R


Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0016/16-00Informacja o wybranym wykonawcy


Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru – w odniesieniu do każdej z odrębnych 3 części przedmiotu zamówienia.

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę TEZAP Sp.J. Tomasz Jurgiewicz, Jan Ćwirko, ul. Staszica 24A/1, 58-200 Dzierżoniów, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 92,33.
Data wpłynięcia: 25.05.2018, godz. 11:14 – mailem;

2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę TEZAP Sp.J. Tomasz Jurgiewicz, Jan Ćwirko, ul. Staszica 24A/1, 58-200 Dzierżoniów, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 94,33.
Data wpłynięcia: 25.05.2018, godz. 11:14 – mailem;

3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę TEZAP Sp.J. Tomasz Jurgiewicz, Jan Ćwirko, ul. Staszica 24A/1, 58-200 Dzierżoniów, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 94,33.
Data wpłynięcia: 25.05.2018, godz. 11:14 – mailem;

Copyright Zampap.pl