DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA I KOMPUTERÓWInformacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018Numer ogłoszenia

1/09/2018


Status ogłoszenia

Zakończone


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.kotzot@zampap.pl.

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.10.2018r. do godziny 12:00.

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/09/2018”.

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/09/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

8. Termin związania ofertą powinien wynosić min. 30 dni.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.kotzot@zampap.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirella Kotzot


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351


Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do projektowania oraz 4 kompletów komputerów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanej licencji oprogramowania do projektowania i komputerów, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) odrębnych Części oznaczonych odpowiednio numerami 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
Część 1 – dostawa licencji oprogramowania do projektowania pn.: Oprogramowanie typu CAD.
Część 2 – dostawa 4 kompletów komputerów (z okresem udzielonej gwarancji na minimum 24 m-ce), pn.: Komputery.

Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

2. Kody CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe

3. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko
i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się
w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz deklaracje CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.

6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się w załączniku.


Kategoria ogłoszenia

Dostawy


Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R


Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do projektowania oraz 4 kompletów komputerów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanej licencji oprogramowania do projektowania i komputerów, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) odrębnych Części oznaczonych odpowiednio numerami 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:

Część 1 – dostawa licencji oprogramowania do projektowania pn.: Oprogramowanie
typu CAD.
Część 2 – dostawa 4 kompletów komputerów (z okresem udzielonej gwarancji na minimum 24 m-ce), pn.: Komputery.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

2. Kody CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe

3. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz deklaracje CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.

6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

48000000-8


Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;


Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, kancelaria prawna .
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. od 28.11.2016 r.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia, to: 100 pkt, w tym:
 [K1] Cena netto – 90pkt
 [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia za zakup licencji oprogramowania do projektowania i komputerów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

             cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 90
                              cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

            najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 10
                czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2.

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie, krapkowicki


Numer telefonu

774661351


Fax

774661815


NIP

7560003842


Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy


Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę AutoR KSI Sp. z o. o., ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00.
Data wpłynięcia: 28.09.2018, godz. 11:06 – mailem;
(Oferta na Część 1 – Oprogramowanie typu CAD)

2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę Prof Computer Sp. J., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00.
Data wpłynięcia: 01.10.2018, godz. 10:03 – mailem;
(Oferta na Część 2 – Komputery)

Copyright Zampap.pl