DOSTAWA SPRZĘTU POMIAROWEGO I WZORCÓWTermin składania ofert

do dnia 06-11-2017


Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1064106

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 27.10.2017 w części "Pytania i wyjaśnienia" załączono uzupełnienie do zapytania.

Dnia 31.10.2017 r. uzupełniono zapytanie. Dodano plik w części "Pytania i wyjaśnienia". W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. do godziny 12:00.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06 listopada 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/10/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/10/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pomiarowego i wzorców, wykazanych
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu pomiarowego i wzorców, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 16 (słownie: szesnastu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru grubości ścianki do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru powłok lakierniczych na sucho do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 – dostawa urządzenia: Chropowatościomierz do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa urządzenia: Miernik warunków klimatycznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru natężenia światła do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 6 – dostawa urządzenia: Miernik przyczepności powłok do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 7 – dostawa urządzenia: Twardościomierz przenośny do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 8 – dostawa urządzenia: Termometr dotykowy wraz z termoparą o jak największym zakresie pomiaru temperatury dodatniej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 9 – dostawa sprzętu: Wzorzec chropowatości do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 10 – dostawa sprzętu: Wzorzec kontrolny do badań PT do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 11 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek elektronicznych: L=300, L=600, L=1000 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 12 – dostawa sprzętu: Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowka do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 13 – dostawa sprzętu: Komplet głębokościomierzy suwmiarkowych elektronicznych: L=300, L=500 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 14 – dostawa sprzętu: Komplet mikrometrów: 0-25, 25-50, 150-175 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 15 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek modułowych elektronicznych: M2-30, M5-50 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 16 – dostawa sprzętu: Komplet wzorców zarysu gwintu M5-M36 wewn. i zewn. oraz gwint zera do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem urządzeń stanowiącym Załącznik Nr 1. Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę sprzętu pomiarowego i wzorców.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pomiarowego i wzorców, wykazanych
w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zał. nr 1 – Zestawienie zakupywanego sprzętu pomiarowego i wzorców, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 16 odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1-16. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
1 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru grubości ścianki do siedziby Zamawiającego
2 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru powłok lakierniczych na sucho do siedziby Zamawiającego
3 – dostawa urządzenia: Chropowatościomierz do siedziby Zamawiającego
4 – dostawa urządzenia: Miernik warunków klimatycznych do siedziby Zamawiającego
5 – dostawa urządzenia: Miernik do pomiaru natężenia światła do siedziby Zamawiającego
6 – dostawa urządzenia: Miernik przyczepności powłok do siedziby Zamawiającego
7 – dostawa urządzenia: Twardościomierz przenośny do siedziby Zamawiającego
8 – dostawa urządzenia: Termometr dotykowy wraz z termoparą o jak największym zakresie pomiaru temperatury dodatniej do siedziby Zamawiającego
9 – dostawa sprzętu: Wzorzec chropowatości do siedziby Zamawiającego
10 – dostawa sprzętu: Wzorzec kontrolny do badań PT do siedziby Zamawiającego
11 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek elektronicznych: L=300, L=600, L=1000 do siedziby Zamawiającego
12 – dostawa sprzętu: Suwmiarka elektroniczna do pomiaru rowka do siedziby Zamawiającego
13 – dostawa sprzętu: Komplet głębokościomierzy suwmiarkowych elektronicznych: L=300, L=500 do siedziby Zamawiającego,
14 – dostawa sprzętu: Komplet mikrometrów: 0-25, 25-50, 150-175 do siedziby Zamawiającego
15 – dostawa sprzętu: Komplet suwmiarek modułowych elektronicznych: M2-30, M5-50 do siedziby Zamawiającego
16 – dostawa sprzętu: Komplet wzorców zarysu gwintu M5-M36 wewn. i zewn. oraz gwint zera do siedziby Zamawiającego
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38330000-7 Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załączniki nr 1-4
Zapytanie ofertowePytania i wyjaśnienia

Uzupełnienie zapytania nr 1 (27.10.2017r.)
Uzupełnienie zapytania nr 2 (31.10.2017r.)


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe parametry urządzeń są minimalne jakie żąda Zamawiający, parametry urządzeń mogą być lepsze.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.zampap.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:
[K1] Cena jednostkowa netto – 80 pkt
[K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 15 pkt
[K3] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 5 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena jednostkowa netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup sprzętu pomiarowego i wzorców wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

          cena jednostkowa netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= --------------------------------------------------------------------------------- x 80
                     cena jednostkowa netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                   okres gwarancji badanej oferty (min. 24 mies.)
K2 = --------------------------------------------------------------------------------- x 15
                                              36 miesięcy
Oferta może otrzymać od 10 do maks. 15 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczone według następującego wzoru:

            najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
               czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2 + K3.
7. Maks. liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia
z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
9. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
10. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
11. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
12. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
13. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.zampap.pl .
14. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 8 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
15. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
16. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.


Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

774661351

Fax

774661815

NIP

7560003842

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R


Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


1. W odniesieniu do Części 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty przedstawione przez firmę TechControl Sp. z o.o., 47 – 400 Racibórz, ul. Gdyńska 5, które spełniły wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz które uzyskały ogólnie najwyższą liczbę punktów w każdej z podanych Części.
2. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o., 51 – 127 Wrocław, ul. Sulmierzycka 17, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę MERAZET S.A., 60 – 203 Poznań, ul. Krauthofera 36, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
4. W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę APG-INNOWACJE Jolanta Góralczyk, 41 – 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
5. W odniesieniu do Części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez firmę ALFA-TECH Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, 30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 73, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.


Aktualizacja 14.11.2017r.

W związku z odstąpieniem firmy TechControl Sp. z o.o. od realizacji części 6 zamówienia, postanowiono wybrać firmę drugą z kolei tj. Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. w zakresie części 6.
Copyright Zampap.pl