DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROTOTYPU


Baza konkurencyjności - DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROTOTYPU

Informacje o ogłoszeniuTermin składania ofert

do dnia 05-11-2018Numer ogłoszenia

1/10/2018Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z 29.10.2018 godz. 23.30
Wydłużono termin składania ofert do 05.11.2018.
Załącznik nr 1
W Części 4 z pozycji 6 - Filtr – reduktor powietrza został usunięty parametr „histereza max. 0,1 bar”,
pozycja 8 - Elektrozawór odcinający - usunięto materiał wykonania elementu
pozycja 12 – tłumik z gwintem usunięto materiał wykonania elementów.
Zmiany zaznaczono na czerwono w załączniku "Zapytanie ofertowe_zmiana 29.10.2018"


Zamiana z 26.10.2018 godz. 11.40

W Załączniku nr 1 zapytania, w Części 4 pozycja 1 siłownik kompaktowy - został usunięty materiał (stal kwasoodporna) z którego miał być wykonany siłownik.

W związku z tą zmianą wydłużono termin składania ofert do dnia 30.10.2018 do godz. 12.00

Dodano załącznik - "Zapytanie po zmianach"Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.kotzot@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 5 listopada 2018r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/10/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/10/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić min. 30 dni.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.kotzot@zampap.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirella Kotzot


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351


Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięciu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4 i 5. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa blachy stalowej w gat. 0H18N9 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 - dostawa kompletu elementów złącznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 - dostawa kompletu elementów mechanicznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa kompletu elementów pneumatycznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa kompletu elementów elektronicznych układu sterowania regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku ( w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).


Kategoria ogłoszenia

Dostawy


Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice

Baza konkurencyjności - DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROTOTYPU

Opis przedmiotu zamówieniaCel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr 3: „Opracowanie dokumentacji oraz konstrukcja finalnego prototypu automatycznego układu regulatora z układem autoregulacji biegu odzieży maszynowej”.


Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięciu) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4 i 5. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:
 Część 1 – dostawa blachy stalowej w gat. 0H18N9 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 2 - dostawa kompletu elementów złącznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 3 - dostawa kompletu elementów mechanicznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 4 – dostawa kompletu elementów pneumatycznych wyposażenia regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
 Część 5 – dostawa kompletu elementów elektronicznych układu sterowania regulatora do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym
Załącznik Nr 1.
Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:
14622000-7 Stal
44442000-0 Łożyska kulowe
44531400-5 Śruby
44531600-7 Nakrętki
34321200-5 Przekładnie
42121100-4 Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne
31712100-1 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury
30237475-9 Czujniki elektryczne

4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79a, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz deklaracje CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń i materiałów (świadectwo odbioru 3.1 według normy EN 1.4301). Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
7. materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.Kod CPV

31670000-3


Nazwa kodu CPV

Elektryczne części maszyn i aparatury


Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.


Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;


Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe parametry elementów, części, urządzeń są minimalne jakie żąda Zamawiający, parametry te mogą być lepsze.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:
- [K1] Cena netto – 90 pkt
- [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

               cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= ---------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczone według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                    czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 5 tygodni)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 5 tygodni. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 5 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2.
6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Wykluczenia


VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie, krapkowicki


Numer telefonu

774661351


Fax

774661815


NIP

7560003842


Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
INVEST-TECH Sp. z o. o., ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, jako najkorzystniejszą.

W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
ZM Śruby Marcin Żelosko, ul. Kościelna 4, 46-073 Chróścina, jako najkorzystniejszą.

W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku wpływu ofert.

W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o. o., ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań, jako najkorzystniejszą.

W odniesieniu do Części 5 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez
PROJEKT Automatyka i Elektrotechnika Sp. z o. o., ul. Wspólna 3B,
45-837 Opole, jako najkorzystniejszą.

Daty wpływu:

INVEST-TECH Sp. z o. o.
ul. Płaska 32-34
87-100 Toruń
Data wpłynięcia: 22.10.2018, godz. 14:43 – mailem;
(Oferta na Część 1 – Blacha stalowa)

ZM Śruby Marcin Żelosko
Ul. Kościelna 4
46-073 Chróścina
Data wpłynięcia: 30.10.2018, godz. 13:06 – mailem;
(Oferta na Część 2 – Komplet elementów złącznych)

TUBES INTERNATIONAL Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Data wpłynięcia: 05.11.2018, godz. 12:16 – mailem;
(Oferta na Część 4 – Komplet elementów pneumatycznych)

PROJEKT Automatyka i Elektrotechnika Sp. z o. o.
Ul. Wspólna 3B
45-837 Opole
Data wpłynięcia: 05.11.2018, godz. 09:45 – kurierem DHL;
(Oferta na Część 5 – Komplet elementów elektronicznych)
Copyright Zampap.pl