„PROJEKT STANOWISKA DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH”

ZAMPAP S.A. - Zapytanie ofertowe 1
w ramach projektu:

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania modeli elementów układu regulatora odzieży maszynowej”.


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 05-06-2017r.

Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1/05/2017

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte


Miejsce i sposób składania ofert


1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego:

Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna,
ul. Opolska 79a,
47-300 Krapkowice.

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 05.06.2017r. do godziny 12:00.

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/05/2017”.

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/05/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa


Nr telefonu oraz email osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351

E-mail:                        m.serwa@zampap.plSkrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R, zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonania modeli elementów układu regulatora odzieży maszynowej”.TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA:


1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w dokumencie z dnia 19 września 2016 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: strona internetowa Zamawiającego: www.zampap.pl.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej: www.zampap.pl.

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy.

10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadania nr 1 „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modeli elementów układu regulatora odzieży maszynowej” projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R”.

2. Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w newralgicznych miejscach innowacyjnego, nowoprojektowanego urządzenia do zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy elementami wału prowadzącego a regulatorem biegu odzieży maszynowej dla zadanych, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.

3. Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

c) dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (m.in. system CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną stanowiska badawczego) oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
PODSTAWY WYKLUCZENIA


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;

b) posiadać datę sporządzenia oraz

c) załączniki:

     - Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
     - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
     - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.zampap.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:


KRYTERIUM

                                   |  WAGA                                             |               (%)            |     
                                   |---------------------------------------------------------------------------- |
                                   |  [K1] Cena brutto                              |                70             |
                                   |  [K2] Termin realizacji zamówienia   |                30             |


2.     
Punktacja za cenę brutto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

           K1=  ------------------------------------------------------------  x  70

                                cena brutto badanej oferty

 Oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

3.     Punktacja za termin realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:


                            najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w dniach)

                K2=  -------------------------------------------------------------------------------  x  30
                                          
czas realizacji oferty ocenianej (w dniach)


 


Oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.4
. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

               K= K1 + K2

5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VI ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.


8.  Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.


9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.


10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.


12.  Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl.  13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającegow przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.


 ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY


1.   
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:a)     
zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b)    zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c)  zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
      - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
     - zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d)  innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;


e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;2.   Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

ZAŁĄCZNIKI1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


Informacja o wybranym wykonawcyNazwa i adres, data wpłynięcia oferty


Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Projekt stanowiska do badań empirycznych”, na Wykonawcę prac wybrano: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, który w dniu 02.06.2017 złożył najkorzystniejszą ofertę.


Copyright Zampap.pl