NA ZAMÓWIENIE pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ SUWNICY”


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Numer ogłoszenia

1040626


Status ogłoszenia


Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

1. 26.06.2017 r. w zakładce pytania i wyjaśnienia dodano 1 zestaw pytań i odpowiedziMiejsce i sposób składania ofert


1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 3 lipca 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/06/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/06/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 61 351


Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa estakady podsuwnicowej wraz z montażem i rozruchem suwnicy o udźwigu 5 ton w budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
a) Część nr 1 zamówienia obejmuje: wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego,
b) Część nr 2 zamówienia obejmuje: montaż suwnicy o udźwigu 5 ton w siedzibie Zamawiającego i pierwsze uruchomienie suwnicy.
3. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Specyfikacji Technicznej, stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dla prawidłowej oceny zakresu prac zamówienia zalecana jest wizja lokalna w miejscu montażu (adres jak siedziba Zamawiającego).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty częściowej tylko na dostawę urządzenia bez jego montażu oraz wyboru Wykonawcy tylko w oparciu o kryteria dla wykonania i dostawy urządzenia bez czynności związanych z ich montażem.
7. Wybór oferty będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Kategoria ogłoszenia

Dostawy


Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na dostawę i montaż suwnicy.


Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa estakady podsuwnicowej wraz z montażem i rozruchem suwnicy o udźwigu 5 ton w budynku produkcji pomocniczej z przeznaczeniem części budynku na laboratorium badawczo-rozwojowe w siedzibie Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
a) Część nr 1 zamówienia obejmuje: wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton do siedziby Zamawiającego,
b) Część nr 2 zamówienia obejmuje: montaż suwnicy o udźwigu 5 ton w siedzibie Zamawiającego i pierwsze uruchomienie suwnicy.
3. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Specyfikacji Technicznej, stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dla prawidłowej oceny zakresu prac zamówienia zalecana jest wizja lokalna w miejscu montażu (adres jak siedziba Zamawiającego).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty częściowej tylko na dostawę urządzenia bez jego montażu oraz wyboru Wykonawcy tylko w oparciu o kryteria dla wykonania i dostawy urządzenia bez czynności związanych z ich montażem.
7. Wybór oferty będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Kod CPV

42000000-6


Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe


Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
42414210-6 suwnice
45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji


Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia


Zestaw pytań i odpowiedzi:


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.


Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.


Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.


Dodatkowe warunki

Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:
 Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia w ramach niniejszego postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 200 pkt., w tym:
1) na wykonanie i dostawę urządzenia – 100 pkt, z czego:
 [K1] Cena – 70 pkt
 [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 20 pkt
 [K3] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt
2) na montaż i uruchomienie – 100 pkt, w tym:
 [K4] Cena – 100 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena brutto za wykonanie i dostawę kompletu konstrukcji podporowej i toru jezdnego suwnicy wraz z suwnicą o udźwigu 5 ton będzie obliczana na podstawie wzoru:


         cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------- x 70
         cena brutto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana na podstawie wzoru:

         najkrótszy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert w miesiącach
K2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
         okres udzielonej gwarancji badanej oferty w miesiącach

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 36 miesięcy. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczone według następującego wzoru:

         najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 16 tygodni. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 16 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
6. Punktacja za kryterium K4 Cena brutto za montaż suwnicy i uruchomienie będzie obliczana na podstawie wzoru:

         cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K4= --------------------------------------------------------------------- x 100
         cena brutto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2 + K3 +K4
8. Oferta może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
10. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
11. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
12. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
14. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
15. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
16. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych
w zdaniu poprzednim.
17. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki


Numer telefonu

774661351


Fax

774661815


NIP

7560003842


Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R


Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0016/16-00


Informacja o wybranym wykonawcy


Nierozstrzygnięte – Inne


Opis

Ze względu na błędy proceduralne, konkurs ofert zostaje unieważniony.

Copyright Zampap.pl