Specjalista ds. badań i analiz

Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 18-09-2017Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Numer ogłoszenia

1054395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18 września 2017r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/09/2017”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/09/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.serwa@zampap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 46 61 351

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni,
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii,
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny,
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni,
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych,
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV:
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia).
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na wykonanie usługi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez eksperta na stanowisku Specjalisty ds. badań i analiz w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz
z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, polegające na wykonaniu kompleksowych badań tribologicznych, siły naciągu, współczynników tarcia w zależności od siły naciągu oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy, a także dokonaniu parametrycznej analizy topografii powierzchni oraz funkcjonalności analizowanych powierzchni.
2. Do obowiązków Specjalisty ds. badań i analiz świadczącego usługi będzie należało:
a) wykonanie badań tribologicznych,
b) analiza współczynników tarcia pomiędzy analizowanymi powierzchniami,
c) wykonanie skróconych testów symulacyjnych (jedynie weryfikacja zmian),
d) przygotowanie raportów z badań tribologicznych,
e) analiza pozyskanych wyników oraz filtracja powierzchni w zakresie struktury geometrycznej powierzchni,
f) zbieranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych tworzonych w aksonometrii,
g) usuwanie nachylenia próbek oraz ich krzywizny,
h) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni,
i) usuwanie maksymalnych odchyleń często występujących na powierzchniach mierzonych,
j) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnianie za pomocą gładkiego kształtu obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości.
3. Kody CPV:
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4. Wykonanie zadań przez osobę aplikującą będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia).
6. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi trzynaście (13) miesięcy – od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają wykształcenie wyższe techniczne;
b) posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w jednostce naukowej lub dziale B+R;
c) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku zajmującym się procesami produkcyjnymi i budowy maszyn, w przeciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty;
d) posiadają praktyczną znajomość w zakresie produkcji i obsługi maszyn;
e) wydali co najmniej 3 publikacje naukowe lub techniczne z zakresu badań metrologii powierzchni zawartych w części A Wykazu czasopism naukowych opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
f) nie istnieją między nimi a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe,
o których mowa w Części VII zapytania,
g) łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
h) Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie złożonych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty oraz oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3. Zamawiający zastrzega, że Oferentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która jednocześnie zobowiązana jest do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia pod nadzorem Zamawiającego.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
3) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
4) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać dane Oferenta takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, email, nr PESEL. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
3) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym (Załącznik nr 4),
4) CV oraz list motywacyjny, zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia osoby na stanowisko Specjalista ds. badań i analiz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
5) Dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia (dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów potwierdzające spełnienie wymogów),
6) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku (świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, referencje).
3. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez osobę upoważnioną, do formularza oferty należy dołączyć dokument potwierdzający stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. W związku z odrzuceniem oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
9. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego
będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.


Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium ceny i ustaloną punktację do 100 pkt
(100% = 100 pkt).
3. Opis sposobu obliczania kryterium ceny
Punktacja za kryterium K1 Cena netto (stawka netto za cały okres świadczenia usług tj. 13 miesięcy) będzie obliczana na podstawie wzoru:
              cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 100
                           cena netto badanej oferty

Oferty mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów, tj.: 100 pkt.
5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 5 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
6. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
7. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
10. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych
w zdaniu poprzednim.
13. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
3. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.


Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.

Adres

Opolska 79a

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

774661351

Fax

774661815

NIP

7560003842

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R


Informacja o wybranym wykonawcy


Nierozstrzygnięte – Inne


Opis

Ze względu na błędy proceduralne, konkurs ofert zostaje unieważniony.


Copyright Zampap.pl