ZAKUP AGREGATU MALARSKIEGO


I
nformacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 03-10-2017Nazwa zamawiającego

ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A.


Status ogłoszenia

Zakończone

Przystępując do realizacji zadania nr 5 „Zakup sprzętu i aparatury do Działu B+R” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem działu B+R”, Zamawiający Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn. Zakup agregatu malarskiego.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:              Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna

Adres:                         ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Telefon:                      +48 77 46 61 351

WWW:                      www.zampap.pl

 

Osoba do kontaktu:     Magdalena Serwa

E-mail:                        m.serwa@zampap.pl

 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku określonej w dokumencie z dnia 19 września 2016 r. pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
- strona internetowa Zamawiającego: www.zampap.pl;

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej: www.zampap.pl.

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy.

10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego agregatu malarskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry: napęd pneumatyczny, wózek jezdny, możliwość pracy z dwoma pistoletami + 2 pistolety wraz z kompletnym osprzętem, minimalna wydajność 5,0 l/min, minimalne ciśnienie pracy 221 bar, przełożenie nie mniejsze niż 70:1, złącza typu NPS 1/2”. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

2. Kody CPV: 42000000-6 maszyny przemysłoweIV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie później niż do dnia 06 listopada 2017r.V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego: ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

A) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

B) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.


VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;

b) posiadać datę sporządzenia oraz

c) załączniki:


- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej www.zampap.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT


1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: m.serwa@zampap.pl.

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 3 października 2017r. do godziny 12:00.

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/09/2017”.

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/09/2017”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:

- [K1] Cena – 80 pkt

- [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) –15 pkt

- [K3] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 5 pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za zakup kompletnego agregatu malarskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu będzie obliczana na podstawie wzoru:


                       cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 80
                                    cena netto badanej oferty


Oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru zamówienia, otrzyma 15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:


                                  okres gwarancji (min.24 mies.)
K2 = -------------------------------------------------------------------------- x 15
                                            36 miesięcy


Oferta może otrzymać od 10 do maksymalnie 15 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczone według następującego wzoru:


           najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                 czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (max. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3

7. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

9. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

10. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

11. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zampap.pl.

12. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

13. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.zampap.pl.

14. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

15. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

16. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.XI. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,

- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.XII. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI


Wzór umowy
Zapytanie ofertowe nr 3/09/2017r.


Informacja o wybranym wykonawcy


RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę POMP SERWIS S.C. Sebastian Bochyński, Katarzyna Bochyńska, 43-100 Tychy, ul. Zakątek 6, Oddział Dolnośląski: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Słowackiego 10, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.

Copyright Zampap.pl